Σπάζοντας τα εμπόδια: η σημασία της κατανόησης των παγκόσμιων μεταναστευτικών τάσεων

3
Σπάζοντας τα εμπόδια: η σημασία της κατανόησης των παγκόσμιων μεταναστευτικών τάσεων

Τα αποτελέσματα παρέχουν μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των υποθέσεων που εξετάστηκαν και των χωρών γενικότερα. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις ειδικευμένων μεταναστών, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αντιπροσωπεύουν το μεγάλο μερίδιο του συνολικού κόστους χρόνου – έως και 60% για την Ουκρανία και την Πολωνία (ως χώρες προορισμού), ενώ για τις περιπτώσεις του Καναδά, το μερίδιο ανέρχεται σχεδόν στο 90%. Επιπλέον, το έμμεσο κόστος χρόνου ή ο χρόνος αναμονής που πρέπει να φέρει ο εργαζόμενος μετανάστης αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 94% του συνολικού κόστους των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Όσον αφορά το χρηματικό κόστος, ιδιαίτερα το άμεσο, που αντιπροσωπεύει τις άμεσες δαπάνες των μεταναστών αντιστοιχεί στο 33-48% για την Πολωνία και την Ουκρανία (ως χώρες προορισμού για περιπτώσεις ειδικευμένων εργαζομένων), ενώ στον Καναδά τέτοιο κόστος φτάνει το 65%.

Το συνολικό χρηματικό κόστος για ειδικευμένους Ουκρανούς που μεταναστεύουν στην Πολωνία είναι γενικά υψηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος των ειδικευμένων Πολωνών που μεταναστεύουν στην Ουκρανία. Ωστόσο, εξετάζοντας λεπτομερέστερα την κατανομή του νομισματικού κόστους, το άμεσο νομισματικό κόστος και στις δύο περιπτώσεις είναι σχεδόν το ίδιο – η διαφορά προκύπτει από το ελαφρώς υψηλότερο άμεσο κόστος χρόνου στην περίπτωση της Ουκρανίας, στο οποίο βασίζεται το έμμεσο νομισματικό κόστος.

Οι περιπτώσεις μετανάστευσης Καναδών στην Ουκρανία ή την Πολωνία αποφέρουν υψηλότερα αποτελέσματα συνολικού νομισματικού κόστους κυρίως λόγω των μισθολογικών υποθέσεων που περιλαμβάνονται στο έμμεσο νομισματικό κόστος, το οποίο αντιπροσωπεύει μεγαλύτερο μερίδιο στη δομή του συνολικού νομισματικού κόστους για τις αναφερόμενες περιπτώσεις. Έτσι, το άμεσο χρηματικό κόστος για ειδικευμένους Καναδούς που μεταναστεύουν στην Ουκρανία ανέρχονται σε περίπου 529 USD, ενώ η μετανάστευση στην Πολωνία θα απέδιδε 439 USD – η διαφορά οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο άμεσο κόστος της αίτησης για βήμα θεώρησης για την περίπτωση της Ουκρανίας. Επίσης, ενώ η αμοιβαία συμφωνία μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας έχει ως αποτέλεσμα μηδενικά τέλη θεώρησης, οι Καναδοί θα πρέπει να πληρώσουν περίπου 155 USD σε τέλη θεώρησης καθώς και ελαφρώς ακριβότερα προξενικά τέλη όταν μεταναστεύουν στην Ουκρανία.

Αν και θα κόστιζε σχεδόν το ίδιο για Ουκρανούς ή Πολωνούς να μεταναστεύσουν στον Καναδά σε νομισματική διάσταση, οι Πολωνοί μετανάστες θα ολοκλήρωναν τα γραφειοκρατικά βήματα περισσότερο από 3 μήνες γρηγορότερα από τους Ουκρανούς. Ο λόγος πίσω από αυτό είναι το γεγονός ότι ο χρόνος αναμονής για την απόκτηση άδειας εργασίας στον Καναδά για Πολωνούς μετανάστες διαρκεί 4 εβδομάδες κατά μέσο όρο σε σύγκριση με 20 εβδομάδες για τους Ουκρανούς. Σε γενικές γραμμές, οι καναδικές γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι πιο χρονοβόρες όσον αφορά το κόστος χρόνου – η απόκτηση μόνο ενός τεστ στην αγορά εργασίας θα διαρκούσε από 45 έως 80 ημέρες.

Συνολικά, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της Ουκρανίας φαίνεται να είναι ταχύτερες σε σύγκριση με άλλες χώρες που εξετάστηκαν. Για παράδειγμα, ο επίσημος ελάχιστος χρόνος αναμονής για την έκδοση άδειας διαμονής στην Ουκρανία είναι 2 εβδομάδες, ενώ στην Πολωνία χρειάζεται τουλάχιστον 1 μήνας. Το ίδιο ισχύει και για την έκδοση άδειας εργασίας – η απόκτηση άδειας εργασίας στην Ουκρανία είναι 4 φορές πιο γρήγορα σε σύγκριση με την Πολωνία. Το σχετικά χαμηλότερο κόστος χρόνου για τις υποθέσεις της Ουκρανίας θα μπορούσε εν μέρει να αποδοθεί στις ευνοϊκές διοικητικές αλλαγές κατά την περίοδο 2015-2019, όπως η παροχή δυνατότητας στους εργοδότες να λαμβάνουν άδειες εργασίας για μετανάστες σε κέντρα διοικητικών υπηρεσιών (που άρχισαν να ασκούν ηλεκτρονικές ερωτήσεις) εκτός από την απασχόληση κέντρα ή επιτρέποντας στους αιτούντες να υποβάλλουν εκ νέου λανθασμένα ή ελλείποντα έγγραφα, αντί να απορριφθεί η αίτησή τους.

Συνολικά, τα αποτελέσματα παρέχουν ένα εξαιρετικό αναλυτικό εργαλείο για τον εντοπισμό συγκεκριμένων σημείων συμφόρησης στη διαδικασία εργασιακής μετανάστευσης που θα μπορούσαν να εξεταστούν λεπτομερέστερα ή να αποτελέσουν ένα καλό σημείο εκκίνησης για τη σύγκριση του τρόπου με τον οποίο συγκεκριμένες πολιτικές μετανάστευσης θα επηρεάσουν το κόστος της εργασιακής μετανάστευσης – Το παράδειγμα του προγράμματος Express entry για τον Καναδά δίνει μια υπόδειξη ότι το κόστος μπορεί να διαφέρει σημαντικά από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Για να εξερευνήσετε τα αποτελέσματα και να βουτήξετε στα λεπτομερή βήματα της διαδικασίας εργασιακής μετεγκατάστασης των παρεχόμενων περιπτώσεων, επισκεφθείτε την αντίστοιχη ενότητα του ιστότοπου της Liberty International.

Τα επόμενα βήματα που σχετίζονται με το μέλλον του Δείκτη αφορούν την προώθηση της ευαισθητοποίησης του δείκτη, την περαιτέρω αναβάθμιση των αποτελεσμάτων ανάπτυξης του δείκτη, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες χώρες στο πεδίο εφαρμογής και την έναρξη ενός πλήρους κλίμακας International Work Migration Index που θα ενημερώνεται σε ετήσια βάση προς όφελος των πολιτικών, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των πιθανών μεταναστών εργασίας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε όλο τον κόσμο.

Schreibe einen Kommentar